njfh.net
当前位置:首页 >> <诗经卫风氓>生僻字注音 >>

<诗经卫风氓>生僻字注音

蚩chi一声 愆qian一声 子无良媒里的媒念mou二声 将予无怒里的将念qiang一声 垝垣guiyuan 载zai是四声 卜bu三声 筮shi 于嗟鸠兮里的于念xu一声 徂cu二声 裳chang二声 靡mi三声 寐mei四声 咥xi四声 隰xi二声 汗、累死了!下回你还是把不认识的字单...

诗经·氓 氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。 乘彼垝(gui3)垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮(shi4),体无咎(jiu4)言。以尔车来,以我贿迁。...

【原文】 氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。 桑之未落,其叶沃...

保护色P51d :你好。 《诗经 氓》:【氓(蒙méng)】:民,男子之代称。

诗经——《氓》(máng) 氓(máng)之(zhī)蚩(chī)蚩(chī),抱(bào)布(bù)贸(mào)丝(sī)。 匪(fěi)来(lái)贸(mào)丝(sī),来(lái)即(jí)我(wǒ)谋(móu)。 送(sòng)子(zǐ)涉(shè)淇(qí),至于(zhìyú)顿(dùn)丘(qiū)。 匪(fěi)我(wǒ)愆期(qiānqī),子(zǐ)...

méng zhī chī chī ,bào bù mào sī 。fěi lái mào sī ,lái jí 氓之蚩蚩,抱布 贸丝 。匪来贸丝 ,来即 wǒ móu 。sòng zǐ shè qí ,zhì yú dùn qiū 。fěi wǒ qiān qī 我 谋。 送子 涉淇 ,至于 顿丘。匪我愆期 ,zǐ wú liáng méi 。jiāng yǔ wù...

蚩 匪 淇 垝 徂 隰 泮 chī fěi qí guǐ cú xí pàn

羊羊之家黄林可: 《卫风 氓》第四章最后三句。 shì èr qí xíng 。 shì yě wǎng jí , èr sān qí dé 。 士贰 其行。 士也罔极 , 二 三其 德 。

原文 氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。 桑之未落,其叶沃若。...

卫风·氓》原文及译文 卫风·氓 原文: 氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将予无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.njfh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com